Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Regresná terapia on Facebook
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Regresoterapija u Srbiji


Patrik Balint – RegresoterapijaPatrik Balint radi kao regresoterapeut, a ujedno i predaje regresoterapiju u Slovačkoj i Češkoj Republici. Osim u Evropi prikupljao je i razmenjivao iskustva u Rusiji, Americi i Švajcarskoj.
Sa regresoterapijom se susreo tokom studija u Pragu, kada upoznaje svog učitelja psihologije i mentora Andreja Dragomireckog. Završio je studije softverskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka u Pragu i u Bratislavi.

Od 2000. godine posvećuje se regresoterapiji na profesionalnom nivou i uvodi nove sopstvene tehnike, koje regresoterapiju razvijaju i dopunjuju u novim pravcima: tehnika odnosa, arhetipska tehnika odnosa, profiling tehnika, prenatalna tehnika, tehnika detinjstvo.
Iz njegovog rada proizilazi sledeća specijalizacija, teorija sistema nege majke i deteta za vreme trudnoće, koja daje kompleksnu dimenziju pripremi za porđaj i roditeljstvo.
Regresoterapeut klijenta i njegov problem posmatra kao nešto jedinstveno, što zahteva i jedinstven pristup.
Koristi tehnike regresoterapije na osnovu asocijativnog prisećanja, tako da se sve odvija na svesnom nivou, a ujedno se poštuju psiha i intima klijenta.
Terapeutski proces vidi kao postupak kojim terapeut pomaže klijentu da upozna mehanizme koje koristi protiv sebe, kao i da bude u stanju da ih otkloni.

Regresoterapija koju koristi i uči je strukturirana metoda usredsređena na klijenta, u kojoj se klijent vodi, ali ne prisiljava na proces.
U praksi pored tehnika regresoterapije Patrik Balint koristi znanje da je sve međusobno povezano, tako da se spoznaja i rešenja problema mogu skrivati  u onim najjednostavnijim stvarima, koje se često nalaze veoma blizu nas.

U svom radu ima iskustva sa:
lakšim i težim duševnim problemima;
psihosomatskim problemima;
problemima u odnosima;
traženjem ličnog jedinstvenog puta i znanja;
psihičkom pripremom za prenatalni period, porđaj i roditeljstvo;
psihičkom pripremom vrhunskih sportista;
edukacijom i pripremom nove generacije regresoterapeuta;
rad u više od 10 000 terapeutskih časova.

U suštini, možemo reći da regresoterapija znači da sa klijentom na određeni način idemo u prošlost, najčešće ponovnim proživljavanjem određene prošlosti, trudeći se da rešimo neki problem koji opterećuje klijenta u sadašnjosti. Traumatična iskustva iz prošlosti mogu donekle da utiču na nas u sadašnjosti tako što nam se više ili manje pojavljuju u vidu događaja, emocija ili fizičkih manifestacija.

Regresoterapija nam omogućava rešenje problema iz prošlosti, da ne bismo više u toj prošlosti morali da ostajemo. Omogućava nam rešenje iluzije budućnosti na koje utiče naša prošlost, tako da možemo živeti u sadašnjosti.

U regresnoj terapiji je moguće raditi sa problemima iz skorije prošlosti, kao i sa problemima iz perioda ranog detinjstva, porođaja i prenatalnog doba, a praksa nam pokazuje da možemo zaći i još dalje u prošlost gde, kako se čini, mogu biti koreni nekih problema koji nas tište u sadašnjosti.

Zamislite da smo živeli u srednjem veku i sreli čoveka koji je bio plavokos i imao je zlatne zube. Taj čovek uzima motku i udara nas po glavi iz sve snage, tako da nas je to usmrtilo. Vreme je proteklo, a mi smo se rodili u sadašnjosti i susrećemo nekog plavokosog čoveka sa zlatnim zubima. Nešto nam tu nije kako treba. Ne verujemo mu. Nekako smo na njega i ljuti. Posle nekoliko sati počinje da nas boli glava. - Šta se to dešava? - pitamo se. Jednostavno smo doživeli sećanje na prošlost – na srednji vek, kada smo sreli onog čoveka koji nam je učinio nešto nažao. Prisetili smo se i ljutnje i bola koje smo tada osetili. Ne moramo biti svesni da nas muči glavobolja zbog sećanja na prošlost. Ali glava boli i dalje! Podsećanje je učinilo da se sa određenom verovatnoćom setimo događaja iz davne prošlosti. Ta verovatnoća je utoliko veća, ukoliko je određeni događaj ili iskustvo iz daleke prošlosti neophodno za naš razvoj ili spoznaju u ovom životu. Ostvarila se psihička osobina da se vraćamo neobrađenim informacijama, koje su za nas važne ili aktivne.

Iz toga vidimo kako je mnogo razloga za naše sadašnje probleme koji imaju korene u našoj prošlosti ili u našoj psihi, a kojima se terapijom možemo vratiti, da bismo ih postali svesni i da bismo ih rešili na sopstveno zadovoljstvo.

Novija istorija i koreni regresnih terapija sežu u period I i II svetskog rata, kada se najviše u Americi, kao u jednoj od retkih država nezahvaćenih ratom, pojavljuju terapeuti koji koriste hipnoterapiju, često uz elemente regresije. Pomoć je tada bila najpotrebnija vojnicima i ljudima koji su dalazili iz ratnih područja, koji su patili od različitih fobija, psihoza, strahova i slično. U ovom periodu beleži se rast regresivnih tehnika (uglavnom hipnoterapija), koje su pomagale u savladavanju teških trauma i problema.

U današnje vreme se regresivne tehnike okreću ka svesnom proživljavanju terapeutskog procesa bez upotrebe hipnoze. Regresoterapeuti razvijaju sve više novih tehnika na osnovu prisećanja, kako su već nagovestili Sigmund Frojd i Karl Gustav Jung. Regresoterapija se ne koncentriše samo na rešavanje psihičkih problema, ali daje i mogućnost traženja odgovora na pitanja odakle potičemo, kojim pravcem idemo, šta je cilj našeg života, zbog čega nekoga srećemo i zašto nam se neke konkretne stvari dešavaju ili ponavljaju u životu.

Regresoterapija je:
Terapija rečima, kada se rešenje traži pomoću komunikacije koristeći verbalna i ne verbalna sredstva komunikacije, bez direktnog fizičkog kontakta.
Terapija usmerena na klijenta, kada klijent uz pomoć terapeuta sam pokušava da shvati i nađe rešenje svog problema. Terapeut ne ocenjuje klijenta i njegove probleme, ne pokušava da menja njegovo mišljenje niti mu išta sugeriše.
Nehipnotijska terapija, kada se koristi asocijativno prisećanje informacija iz prošlosti, tako da se cela terapija obavlja u svesnom stanju.
Kauzalna terapija, kada tražimo jasne razloge problema iz prošlosti koje utiču i na našu sadašnjost.
Strukturisana terapija, kada su tačno definisane metode i tehnike u terapeutskom procesu.
Dubinska terapija, kada u terapeutskom procesu zalazimo u oblasti psihičkih i fizičkih manifestacija događaja iz bliže ili dalje prošlosti. Klijent može da se priseća informacija iz prethodnih nekoliko godina, informacija iz detinjstva, prenatalnog perioda ili  informacija iz prošlih života.
Abreaktivna terapija, kada je cilj obrnuta reakcija na reagovanje na problem, kada se ponovnim proživljavanjem potrebnih infomacija iz prošlosti vrše takozvane korekcije.

Patrik je postepeno kroz praksu razvio regresivne metode koje se zasnivaju na tri osnovne teze:
I: Problemi mogu imati psiho-somatsku (telesnu) dimenziju, pri čemu je uzrok problema u nekom događaju iz prošlosti, kao informacija o suženom stanju svesti koja se manifestuje na telu (somatizacija). Metoda zasnovana na pronalaženju i rešavanju ovih informacija iz prošlosti naziva se osnovna metoda.
II: Poblemi mogu imati psiho-tipsku dimenziju, pri čemu je uzrok problema u neadekvatno savladanom ili preuzetom obrascu ponašanja iz prošlosti, najčešće iz detinjstva ili prenatalnog doba i porođaja. Metode posvećene rešavanju psiho-tipskih problema su metoda detinjstvo i prenatalna metoda, pomoću kojih u konkretnim razdobljima tražimo i pronalazimo obrasce ponašanja koji nisu naši, ali se njima rukovodimo u sadašnjosti, uprkos tome što nam prouzrokuju probleme.
III: Problemi mogu imati psiho-spiritualnu (duhovnu) dimenziju, pri čemu je uzrok problema u neadekvatno savladanom početku nekog odnosa, jer spiritualnost rešavamo samo na osnovu upoznavanja i proživljavanja odnosa: sa ljudima ili prema predmetima, pojavama ili događajima. Posredstvom takozvane terapije odnosa i arhetipske terapije odnosa možemo razumeti odnose i  njihovo zasnivanje. Tokom ove terapije prolazi se ceo krug patnje u datom odnosu, sve do njegovog početka, kada dolazi do razrešenja i opuštanja.


Proces edukacije iz regresoterapije po metodi Patrika Balinta traje 2 godine i podeljen je na ukupno 8 blokova.

Regresoterapiju mogu učiti svi koji su napunili 18 godina, ne boluju od psihičkih poremećaja i ne uzimaju psihofarmake ili droge. Za mlađe od 18 godina pohađanje časova moguće je samo u prisustvu roditelja ili uz njihovu pismenu saglasnost.
S obzirom na to da regresoterapija pripada umetnosti, učenje zahteva malo talenta. Ovaj talenat ima svako. Potrebna je volja da se posveti pažnja i da se dobije pažnja. Učenje nije uslovljeno nekim posebnim znanjima ili sklonostima.
Na časovima se uči teorija ličnosti i psihologije. Ove teorije su osnova za teoriju i praksu tehnika regresije, koje učenik u toku učenja usvaja. Druge teorije koje se predaju su teorija kauzalnosti, teorija prošlih života, razvojna teorija, teorija entiteta podsvesti, teorija odnosa, teorija arhetipova, teorija profilisanja problema.
Od regresijnih tehnika učenici se u toku 2 godine edukacije teoretski i praktično susreću sa:
1. Osnovnom tehnikom regresne terapije koja traži i rešava uzroke problema na nivou trauma iz prošlosti. Pojašnjavanje principa i postupaka u rešavanju slučajeva u teoriji i praksi regresne psihoterapije, osvajanje osnovnog terapijskog znanja i praktične vežbe. Sigurnost u terapiji, u pružanju pomoći sebi i drugima, upoznavanje problematike duhovne pomoći i zaštite. Obuka sa naglaskom na razvoju duše i ličnosti. (5 dana)
2. Prenatalnom tehnikom regresoterapije koja traži i rešava uzroke problema na nivou obrazaca ponašanja u prošlosti i sadašnjosti. Prenatalna psihologija, prenatalna tehnika. (4 dana)
3. Tehnikom Rada na daljinu koja rešava uzroke problema na nivou entiteta podsvesti. Objašnjavanje teorije i prakse rada na daljinu, razgovor sa entitetima na nivou nesvesnog, otklanjanje eniteta, tzv. izgubljenih duša koje se uz nas zadržavaju uglavnom zbog nekog zajedničkog problema ili nekog nerazrešenog procesa tokom života. Pomoć kod rešavanja slučajeva u oblasti duhovne pomoći i zaštite (4 dana)
4. Tehnikom odnosa koja traži i rešava uzroke problema na nivou nedovršenih ciklusa patnje u našim odnosima. Psihologija odnosa, terapeutska linija iz kosmičkog ugla i putovanja duše, teorija i praksa terapije odnosa, rešavanje problema i slučajeva, praktične vežbe. (5 dana)
5. Tehnikom detinjstva koja traži i rešava uzroke problema na nivou obrazaca ponašanja u prošlosti i sadašnjosti: traženje sebe u detinjstvu. Razvojna psihologija. (4 dana)
6. Tehnika na nivou ličnosti i odnosa – minitehnike regresoterapije koje se koriste u specifičnim slučajevima u praksi. (4 dana)
7. Arhetipskom tehnikom odnosa koja traži i rešava uzroke problema na nivou nedovršenih ciklusa patnje u našim odnosima sa određenim arhetipom. Teorija arhetipa, teorijski i praktični rad sa arhetipskom tehnikom odnosa. (4 dana)
8. Tehnikom profilinga koja traži i rešava uzroke problema na nivou neprofilisanih problema. Ovaj susret se održava tek posle napisanog završnog rada i praktičnog rada sa 60 klijenata, što je uslov za dobijanje sertifikata. (5 dana)

Nakon treninga polaznici dobijaju sertifikat. Uslov je učešće na svim kursevima i pisanje završnog rada od 30 stranica na neku temu iz teorije ili prakse regresoterapije, ili održana dva predavanja za laičku i stručnu javnost na temu teorije ili prakse regresoterapije uz superviziju na nivou od 60 klijenata.

Osim učenja regresoterapije vodi edukaciju kompleksne pretporođajne pripreme za roditelje koji čekaju ili planiraju bebu. Program je koristan kako za same roditelje, tako i za osobe koje rade u oblasti akušerstva i drugim profesijama vezanima za roditeljstvo. Kurs traje godinu dana.
Iz prakse regresoterapije proizlazi da su prenatalni period i porođaj među najznačajnijim događajima ljudskog života. Možemo reći da iskustva iz prenatalnog perioda i porođaja utiču na nas u prelomnim životnim trenucima.
Iz prakse takođe proističe da je prenatalni period u stvari sažetak celog našeg života iz perspektive odnosa i emocionalnog života, a porođaj opet može ukazivati na telesne probleme i bolesti.
Sva ova iskustva iz rada sa regresoterapijom možemo primeniti u pripremi majki, dece i očeva na roditeljstvo – period pre začeća, prenatalni period, porođaj i post-porođajni period, tako da majke i deca što lakše prođu kroz prenatalni period, kao i da porođaj bude što bezbolniji i što manje traumatičan, kako za majku, tako i za dete.


Kroz predavanja i seminare posvećuje se i drugim temama:

Seminar o muško-ženskom principu:
Predavanje ?? posvećeno našem unutrašnjem muškarcu i ženi koje unutar sebe imamo u različitim odnosima. Ta naša dva dela razvijala su se od začeća, a koristimo ih u svim životnim situacijama. Ponekad na sopstvenu korist, ponekad i ne.
?akođe pokazuje da na ovaj naš unutrašnji muško-ženski deo utiče i razvoj unutar porodice i društva. Celu problematiku unutrašnjeg muškarca i unutrašnje žene prikazuje na komunikaciji muža i žene u realnom životu, kao i kroz njihove manifestacije od srednjeg veka naovamo.
Muško-ženski princip jedan je od osnovnih principa na kojima počiva naša psiha, ? koji koristimo u akcijama i reakcijama tokom života. Spoznaja anatomije muško-ženskog principa i njegove suštine može da nas dovede bliže sebi. Možemo bolje razlikovati sopstvene postupke i stavove, imati jasniju sliku ? uzrocima nekih postupaka, iako retrospektivno saznajemo da smo nešto mogli uraditi drugačije.
Seminar pruža informacije o korišćenju muško-ženskog pricipa u životu, teorijske osnove muško-ženskog principa, iskustva sa muško-ženskim principom u regresoterapiji, osnovna svojstva muško-ženskog principa: saradnja, posvećenost, seks, partnerstvo, porodica, posao, život.
Program: arhetipska struktura i principi (teorija); muško ženski princip (teorija); praktična primena i primena u životu. (Traje 1 dan).

Seminar o smrti kao arhetipu:
Seminar je posvećen načinima na koje smrt dolazi u život, prolaze se takozvane kapije smrti u životu i uopšteno se upoznaje smrt kao arhetip. Radionica je koncipirana i teoretski a praktično, tako da se polaznici približavaju temi smrti i kroz vežbe.

Patrikov pogled na smrt je veoma specifičan. Dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima kroz regresiju donelo mu je nov pogled na smrt. Po njegovom shvatanju, tema smrti nosi u sebi isceljujući aspekt. Smrt je u stvari neizbežna promena. Nešto se završava, nešto počinje. U životu često doživljavamo iskustva koja bismo mogli nazvati bliskim smrti. To su periodi promena – kada nas neko ostavi ili kada mi od nekoga odlazimo. Takođe postoje periodi života kada nas život takoreći priprema za smrt.
Mnogo je ljudi koji su već doživeli iskustvo blisko smrti. Kada klijenti prolaze kroz prenatalni period, opisuju slična osećanja pri rađanju. Kako to doživljavamo, kada se dešavaju ti periodi i šta nam donose, približava Patrik Balint kroz svoj jedinstveni pogled na ovu temu.

Rad sa ekstremnim slučajevima – kancer, virusi (prehlada, čak i HIV), genetski poremećaji, mentalni poremećaji.
Numerologija – životna priča kroz brojke.
Gladovanje - pored predavanja i kurseva svake godine sprovodi grupne devetodnevne kure gladovanja na čistoj vodi.