Techniky regresnej terapie

Scenár celej terapie sa odvíja od problémov, ktoré klient počas terapeutického rozhovoru popisuje. Regresný terapeut ovláda prortfólio techník, ktoré mu pomáhajú nájsť čo najefektívnejšie riešenie pre daný problém klieta.

V Regresnej terapii využívame niekoľko nasledujúcich techník - terapeutických postupov.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?


Ak si želáte aby som vás kontaktoval, zadajte e-mail adresu...

Odoslaním tohto formulára súhlasite so spracovaním osobných udajov za účelom vybavenia vašej pripomienky. Viac info...

Základná technika

Základná technika dáva možnosť spracovať nastavenie regulátorov a receptorov tela z minulosti tak, aby sa táto minulosť už nerejavovala. Dostávame sa k engramom, ktoré spôsobujú problémy. Tieto spracujeme postupom základnej techniky regresnej terapie vytvorením korektívnej udalosti ktorá zabezpečí, že sa problém už v prítomnosti nebude prejavovať. Keďže týmto procesom problém aj jeho príčiny spracujeme na úrovni vedomia, prestáva neprirodzená nadvláda podvedomia nad vedomím.

Základná regresná technika rieši psychosomatické problémy nášho života. Hľadáme príčiny problémov v traumách v minulosti cez telesné pocity, ktoré nás teraz ovplyvňujú v prítomnosti.

Nastolenie riešenia

V terapii nájdeme a postupne prechádzame všetky skoršie udalosti, ktoré sú podobné ako udalosť, kde prežívame popisované telesné pocity, ktoré spôsobujú problémy.

Prechádzame všetky skoršie udalosti, kde je v minulosti klientovi spôsobovaná bolesť, kde ju klient spôsobuje niekomu inému, kde je svedkom ako niekto spôsobuje bolesť a kde sám sebe spôsobuje bolesť. Ide o takzvané behy v terapeutickom procese.

Riešenie je vo vytvorení korektívnych udalostí k udalostiam z minulosti, kde sa nachádza zdroj bolesti - sú príčinou bolesti.

Prenatálna technika

Prenatálna terapia rieši problémy, ktoré nás ovplyvňujú z obdobia počatia až pôrodu. Vychádza z teórie a praxe regresnej terapie, ktorá využíva asociatívnu schopnosť pamäte vybavovať si zážitky z minulosti, takže sedenie prebieha plne pri vedomí klienta.

Prax ukazuje, že prenatálne obdobie je akoby malé zhustenie nášho celého života z pohľadu psychiky a vzťahov. Prežívame tam mnohé interakcie s rodičmi a okolím, čo sa neskôr v živote môže prejavovať ako prežívanie podobných modelov správania až tak, že tieto doslova nevedome opakujeme. Keďže ale nepatria nám, ale našim rodičom, sme často v živote podvedome tlačení do ich poznávania a nakoniec „odovzdania“ týchto modelov správania komu naozaj patria. Prebieha proces, ktorý by sme mohli nazvať prijatie rodičov a pochopenie seba a svojho života. Uvedomenie seba samého.

Nastolenie riešenia

V terapii klient prechádza a poznáva svoje zážitky počas prenatálneho obdobia, emotivitu a modely správania svojich rodičov a okolia, v ktorom žijú. Zároveň toto poznávanie pomocou terapeuta spája s prežívaním v prítomnosti a tým poznáva mapu modelov správania, ktoré mu nepatria. Klient sa potom môže vedome rozhodnúť, či ich ďalej bude používať, alebo miesto nich bude používať už svoje modely. Dostáva tak jasný obraz o sebe, svojich rodičoch, o rode, z iného pohľadu.
Potom môže tieto udalosti pochopiť a prijať rodičov takých, akí naozaj sú a tým sa priblížiť k prijatiu samého seba. Dochádza k riešeniu mnohých problémov, hlavne v postojoch a vzťahoch.

Technika Detstvo
Hľadanie seba v Detstve

Z praxe sa mi ukázalo, že pristupovať k niektorým problémom, ktoré majú svoje korene (príčiny) v detstve technikami zakladná technikla, vzťahová technika, archetypálna vzťahová technika nebýva jednoduché. Sú to hlavne niektoré problémy bez somatických prejavov a modely správania, ktoré presahujú prenatálne obdobie.

Samozrejme je riešenie možné aj s vyššie uvedenými technikami, ale jeho efektivita a potreba opakovania spravcovávania v niektorých prípadoch býva v terapii kontraproduktívna.

Detstvo je zdrojom modelov správania

Podobne ako prenatálne obdobie je detstvo takým začiatkom, kde naberáme mnohé podnety a skúsenosti priamo od rodičov a okolia.

Najviac podnetov preberáme do 3 mesiacov života, kedy je podnetový systém dieťaťa úplne otvorený, potom ešte priamo prijímame podnety do 3-4 rokov, neskôr už stále menej a menej. Potom sa priame prijímanie cez podnetový systém uzatvára, dospelý človek už priamo neprijíma žiadne informácie, všetky prechádzajú cez rôzny typ filtra našej psychiky.

V detstve prežité „dotyky“, ktoré môžeme nazvať poníženie so stratou kontroly (psychické alebo fyzické znásilnenie), sa môžu neskôr prejavovať v problémoch bez somatických prejavov alebo „nesprávne“ používanými modelmi správania. Pristúpiť k nim cez základnú techniku regresnej terapie nie je jednoduché, cez vzťahovú možné, ale do vzťahu je potrebné dať priamo model správania alebo obdobie.

Šamani by povedali: Silové zviera je „preč“.

Nastolenie riešenia

Technika spočíva v nájdení a spoznaní „vnútorného dieťaťa“, ktoré mohlo byť nejakým „zásahom“ v detstve poznačené.
V terapii klient prechádza a poznáva svoje zážitky počas detstva, emotivitu a modely správania svojich rodičov a okolia, v ktorom žijú. Zároveň toto poznávanie pomocou terapeuta spája s prežívaním v prítomnosti a tým poznáva mapu modelov správania, ktoré mu nepatria.

Keďže je podnetový systém v detstve otvorený úplne inak ako v dospelosti, bývajú problémy z detstva v dospelosti týmto rozdielom ovplyvnené. Klient po prejdení techniky „Hľadanie seba v detstve“ často hovorí o tom, ako ho mohla takáto „maličkosť“ z detstva takto ovplyvňovať v prítomnosti.

Ďalšie prejavy ukazujúce na možnosť spracovávania technikou „Hľadanie seba v detstve“

Ak prejavy intelektu predbehnú prejavy emotivity (inteligenčná dospelosť, emočná detskosť)

Prejavujeme sa ako deti s dospelými prvkami.

Použitý model správania, pri ktorom predpokladáme nejaký bezproblémový „výsledok“, je naopak výsledkom nejaký problém.

Vzťahová technika

Vzťahová regresná terapia rieši priamo problémy vo vzťahoch najčastejšie s nejakou osobou alebo osobami, prípadne rieši problémy vo vzťahoch s nejakou vecou, udalosťou alebo javom.

Dostávame sa k úplnému začiatku daného vzťahu, k prvej udalosti, kde sa nám odkrýva príčina momentálnych riešení problémov tohoto vzťahu cez utrpenie.

Vzťahová technika ide ďalej k podstate a hľadá aj príčiny toho, kde sa začali alebo čo predchádzalo kolám utrpenia napríklad aj v telesných pocitoch.

Otvára sa nový obzor uvedomenia, ktorý rieši problémy predtým skryté alebo obtiažne zvládnutelné.

Teória a prax vzťahovej terapie hovorí, že začiatkom kola utrpenia vo vzťahu je vždy konflikt, ktorý nastal vo vzťahu, pričom daní aktéri vzťahu na neho nemali priamy vplyv.

Nastolenie riešenia

Prejdenie a uvedomenie všetkých udalostí kola utrpenia v danom vzťahu a nájdenie jeho začiatku.

Vo vzťahu sú vždy dvaja. Začiatok spočíva s úplne prvom konflikte v danom vzťahu, kde priamou príčinou nebol ani jeden z nich. Poznaním celého systému daného kola utrpenia, vrátane toho kde začalo, dostávame možnosť na jeho pochopenie prijatie.

Archetypálna vzťahová technika

Archetyp je nezávislá stavebná štruktúra reality bez špecifického obsahu. Archetyp je základná matrica, do ktorej sa všetko v realite má snahu vtesnať.

Archetypálna vzťahová technika rieši vzťahové problémy na úrovni určitého archetypu, ktorého pôsobenie nás priamo či nepriamo ovplyvňuje v prítomnosti.
Vzťah k mužom, ženám, moci, oceneniu a podobne. Dostávame sa až na začiatok celej štruktúry problémov, kde sme daný archetyp začali riešiť, čo nám umožňuje pozrieť sa na jeho pôsobenie z iného pohľadu. Začíname chápať náš vťah a problémy s daným archetypom, toto jeho pôsobenie môžeme následne prijať, tak aby nám už nevstupoval do života deštruktívnym spôsobom.
Archetypálna vzťahová technika otvára obzor uvedomenia na základe základných otázok nášho bytia a zároveň dáva možnosť pochopiť počiatočné podmienky prežívaného vesmíru a ich vplyv na prítomnosť.

Nastolenie riešenia

Prejdenie a uvedomenie všetkých udalostí kola utrpenia v danom vzťahu s archetypom a nájdenie jeho začiatku.

Vo vzťahu sú vždy dvaja. Začiatok spočíva s úplne prvom konflikte v danom vzťahu s archetypom, kde priamou príčinou nebol ani jeden z nich. Poznaním celého systému daného kola utrpenia, vrátane toho kde začalo, dostávame možnosť na pochopenie prijatie archetypu, v ktorom cítime problém.

Práca na diaľku

Práca na diaľku nie je priamo regresnou technikou. Je to ale technika, na základe ktorej je možné regresné techniky aplikovať. Ide hlavne o prípady, kde je je potrebné spojiť s nejakýmni štruktúrami nevedmia alebo nie je možné priame spojenie s klientom. Prirodzene sú ale pri aplikácii tejto techniky potrebné dopredu určené pravidlá a etika, ktorá dáva rámec použitia.

Nastolenie riešenia

Vytvorenie mentálneho spojenia s danou entitou úrovne nevedomia alebo osobnosťou a cieleným rozhovorom s využitím všetkých regresných techník nastolenie uvedomenia.

Kde nás nájdete

Hasičský dom / Druhe poschodie
Kuzmanyho 36
036 01, Martin

Odoberajte náš newsletter