Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Mgr. Ana Bažová Grňa
Angie Grnja Bažová
Základné info:
Psychologička
Kde pracuje:
na Slovensku v Banskej Bystrici, v Srbsku - Nový Sad a Belehrad
Kde a ako sa objednať:
Mobil: +421 905 323 937 (po 16h), E-mail:ana.bazova.grnja(zav)gmail.com
Pohľad na terapeutický proces:
Objavovanie a spoznávanie skrytých miest v nás. Vidím to ako proces celoživotný. Je pre mňa neoddeliteľnou súčasťou života, pri ktorom prepájam prácu s telom, dušou a duchom, všetkými prostriedkami ktoré mám k dispozícii na danom mieste, v danom čase s daným človekom. Sám proces sa mení v čase, tak ako sa meníme my sami. Je to pre mňa dobrodružstvo a som v tom rada. Výzvou sú pre mňa komplikované problémy, také ktoré sa na prvý pohľad zdajú neriešiteľné, v tom sa cítim doma.
Vzťah k regresnej terapii:
Regresná terapia mi prišla do cesty v čase keď som ako klasický psychológ po desiatich rokoch praxe prežívala „vyhorenie“. Zapadla do mozaiky mojich doterajších skúseností, prehĺbila môj pohľad na život a dala jasnejší smer mojej práci a môjmu smerovaniu v živote. Dá sa povedať že ma v niečom prebudila, bola impulzom k aktivite. Je neoddeliteľnou súčasťou môjho prístupu ku klientovi.
Iné zameranie:
na telo zameraná psychoterapia, tanečno-pohybová terapia, forenzná psychológia, problematika závislostí, rodinné konštelácie s figúrkami

V období puberty, začala moja cesta objavovania a poznávania. Najprv cez literárne zdroje o východných vedách, ktoré ma formovali a boli mi blízke. Vo veku 16 rokov som sa prakticky stretla s Transcendentálnou meditáciou, vo veku 18 rokov s Dynamickými meditáciami od Osha, s ktorými mám niekoľkoročné praktické skúsenosti, v rámci čoho ma oslovila forma práce na sebe, cez telo (tanec, katarzia, dychové cvičenia, práca s hlasom). Odvtedy som priaznivcom práce Wilhelma Reicha zakladateľa Telovej psychoterapie. Počas štúdia psychológie ma oslovila práca Stanislava Grofa a Timothy Learyho, ktorých metódy poznávania som skúšala na vlastnej koži. Zen Budhistické meditácie s ústraniami a zdravou aj makrobiotickou výživou boli pre mňa obohatením z inej kultúry. Stretnutie so živým učením Ježiša Krista sa dotklo môjho srdca a priblížilo duchovnému pozadiu mojej kultúry. Okrem individuálnej práce s človekom som priaznivcom skupinových foriem stretávania a výmeny, cez tanec, hlas, kresbu, bojové umenia, hry – tvorenie a výmena v akejkoľvek podobe prichádza. Od nástupu svojej dcéry na základnú školu, som zástancom a podporovateľom alternatívneho školstva, podporujem myšlienky Slobodných škôl ( Summerhill school) a prehlbujem si poznávanie cez Intuitívnu pedagogiku (Solvik school), ktorá tiež zapadá do mozaiky a prehlbuje a dopĺňa moje poznávanie na úrovni tela, duše a ducha.
V prístupe ku klientovi, významnú rolu pre mňa zohrávajú poznatky z Regresnej terapie a od Berta Hellingera o rodinných konšteláciách.
Neoddeliteľnou súčasťou života a vlastnej psychohygieny je pre mňa každoročná jarná detoxikácia hladovaním, kreatívny tanec a práca s telom.

Štúdium a skúsenosti:
1994 -1999 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, štúdium jednoodborovej psychológie.
2000 – 2002 práca v KPPP s CVaPP v Bratislave – so žiakmi na strednej škole, rodičmi a učiteľmi, individuálne stretnutia a skupinové formy sebapoznávania a riešenia problematických situácií v školstve (komunikačné, arteterapeutické, tanečné, muzikoterapeutické, formou hier). V rámci školstva som bola školená v programe protidrogovej prevencie, ktorý som v zážitkovej podobe aplikovala na školách.
2000 – 2005 Akreditovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik na telo zameranej psychoterapie Biosyntézy s certifikátom. V Českom inštitúte Biosyntézy (Brno, Praha). Associated to the International Institute for Biosynthesis IIBS, Heiden, Switzerland.
Zakladateľ: Dr.h.c. David Boadella. Pod vedením medzinárodných trénerov – Richarda Hoffmanna z Nemecka, Liane Zink z Brazílie a Esther Frankel z Portugalska. Eklektický smer, ktorý spája viaceré prístupy, verbálnou a neverbálnou formou sebapoznávania. Oslovil ma spôsob prepájania rôznych prístupov v procese terapie s klientom, na základe toho čo klient v danej chvíli práve potrebuje.

2002 – 2003 absolvovala som semináre v Belehrade v škole Telovej psychoterapie Tepsyntesis – u zakladateľky školy Prof.Dr sci med Ljiljane Klisić, ktorá vychádza zo školy Radix - Charles R. Kelley, PH.D. v U.S.A. Prínosom bol pre mňa proces s uvoľňovaním emocionálnych blokov v nás, cez uvedomenie a uvoľňovanie bolesti, hnevu, smútku, strachu.
2002 – 2003 dobrovoľnícka činnosť v Organizácii na odvykanie od závislostí „Raskršće“ v Novom Sade, v Srbsku, ktorá pracuje podľa celosvetovo prijatého programu Teen Challenge – ekumenický prístup v kresťanskom duchu s dôkladne prepracovaným programom z psychoanalitických zdrojov. Naučila som sa vytrvalosti, pokory a prístupe k duchovnej transformácii s jej prevedením do života a vyslobodením sa z jedného z najťažších procesov odvykania, od heroínovej závislosti.
Od roku 2004 pracujem v Ústave na výkon väzby a výkon trestu, ako Forenzný psychológ. Učím sa prijať štruktúru a nájsť svoju vlastnú slobodu v nej.
Od roku 2011 som členkou Slovenskej Asociácie psychoterapie zameranej na telo APZT.
2011 – 2012 - dvojročný výcvik v Regresnej terapii podľa systému regresného terapeuta Patrika Balinta, so zameraním na riešenie aktuálneho problému. Bola to pre mňa hlboká studnica poznávania duše ako takej, v rôznych premenách. Bohatým prínosom bol spôsob ako pristupovať ku klientovi, ako k jedinečnej bytosti a vedieť kam smerovať v procese s ním.
2013 – výcvik Predpôrodnej prípravy u Patrika Balinta, prínosom boli pre mňa poznatky z prenatálneho obdobia. Prenatálne obdobie ako obraz celého nášho života, kde na základe vnímania procesu počatia, priebehu tehotenstva, pôrodu, šestonedelia, máme poznatky o procese života daného človeka, problémoch s ktorými sa môže stretnúť, modeloch ktoré prijal. Poznanie ktoré mi pomáha lepšie porozumieť a odhadnúť ako pristupovať ku klientovi a ako ho viesť k riešeniu jeho problému.
2013 – 2014 výcvik v Terapii orientovanej na prítomnosť u Patrika Balinta. Kde som sa naučila, ako sa dá byť v dotyku s prítomnosťou.
2014 – seminár v Telovej psychoterapii na tému Eros, láska a sexualita pod vedením skúseného medzinárodného trénera, telového psychoterapeuta Walida Dawa v prístupe energeticky orientovaného smeru Core energetics, s Inštitútom vo Švajčiarsku. Oslovil ma svojimi bohatými skúsenosťami a prístupom, v ktorom dôraz kladie na nadviazanie kontaktu so svojim srdcom.
Od roku 2015 – Rodinné konštelácie s figúrkami u Andrei Stünkel.Záverečná práca Mgr. Ana Bažová Grňa

Záverečná práca k certifikácií regresnej terapie Mgr. Ana Bažová Grňa čítaj ďalej...