Vo všeobecnosti môžeme povedať ...

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že regresná terapia - regres znamená, že s klientom ideme určitým spôsobom do minulosti a pri tom sa snažíme znovuprežitím udalostí riešiť problém, ktorý ho práve ovplyvňuje v prítomnosti. Prežité traumy v minulosti nás môžu do určitej miery ovplyvňovať v prítomnosti tak, že sa nám viac či menej pripomínajú prežité emócie alebo telesné pocity.

Keďže si nemusíme hneď uvedomovať či, a ktoré traumy z našej minulosti vplývajú na problémy, ktoré práve prežívame, nemôžeme ani tieto problémy uspokojivo riešiť. Regresná terapia nám dáva možnosť hľadať tieto príčiny našich súčasných problémov, uvedomiť si ich a tiež ich spracovať. Regresnou terapiou môžeme spracovať problémy s bolesťami rôznych častí tela, s chorobami, ktoré nás trápia a majú korene v traumách prežitých v minulosti, rôzne strachy a fóbie, duševné poruchy, závislosti.

Dáva možnosť riešiť vzťahové problémy a problémy s rozhodovaním.

Regresná terapia nám pomáha riešiť problémy z minulosti, tak aby sme už v tej minulosti nemuseli ďalej ostávať. Regresná terapie nám umožňuje riešiť ilúzie budúcnosti, na ktoré má dosah naša minulosť, tak aby sme mohli žiť v prítomnosti.

Spracovaním problémov, ktoré nás trápia nám otvára možnosti spoznať samého seba, čo nám ďalej môže ukázať a pomôcť s hľadaním cesty k ďalšiemu poznaniu.

Regresná terapia podľa Patrika Balinta prechádza vedeckým skúmaním účinnosti, kde prvé veľmi dobré výsledky sú už publikované vo vedeckom časopise Civitas: Link na vedecký článok tu...

Čo je Regresná terapia

  • terapia slovom, kde sa riešenie nastoľuje komunikáciou s využitím verbálnych a neverbálnych prostriedkov bez priameho fyzického kontaktu.
  • terapia centrovaná na klienta, takže klient si pomocou terapeuta v uvedomení sám nachádza riešenie svojho problému. Terapeut nehodnotí klienta a jeho problémy, nesnaží sa meniť jeho myšlienky a nič mu nesugeruje.
  • nehypnotická terapia, kde sa využíva asociatívne vybavovanie informácií z minulosti, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
  • kauzálna terapia, kde hľadáme jasné príčiny problémov z minulosti, ktoré majú dosah na našu prítomnosť.
  • štruktúrovaná terapia, takže je presne definovaný postup a techniky v terapeutickom procese.
  • hlbinná terapia, kde v terapeutickom procese ideme do oblastí psychických a fyzickým prežitkov blízkej alebo vzdialenej minulosti. Klient si môže vybavovať informácie pár rokov dozadu, informácie z detstva, prenatálneho obdobia a tiež informácie z takzvaných minulých životov.
  • abreaktívna terapia, kde cieľom je opačná reakcia k reakcii problému, ktorá je nastolená znovuprežitím potrebných informácií z minulosti a vytvorením takzvanej korekcie.