Časté otázky ohľadne štúdia

Môže sa štúdia zúčastniť ktokoľvek?

Štúdium regresnej terapie môže absolvovať každý, kto v deň základného kurzu dovŕšil 18-ty rok života, netrpí žiadnou psychickou poruchou a neberie žiadne psychofarmaka ani drogy. Pri mladších ako 18 rokov len v doprovode rodičov alebo s ich písomným súhlasom.

Sú ku štúdiu potrebné nejaké špeciálne znalosti alebo danosti?

Keďže regresná terapia patrí medzi umenia, ku štúdiu je potrebné mať kúsok talentu. Tento talent má v sebe každý. Ochota vnímať a byť vnímaný.

Takže štúdium nie je podmienené žiadnymi špeciálnymi znalosťami ani danosťami.

Čo sa na výcviku vyučuje?

Na výcviku sa vyučuje teória osobnosti, psychiky a problémov. Tieto teórie sú základom k teórii a praxi regresných techník, ktoré si poslucháč počas celého výcviku osvojuje.

Ďalšími prednášanými teóriami sú teória kauzality, teória minulých životov, vývinová teória, teória entít nevedomia, vzťahová teória, teória archetypov, teória vyprofilovania problému.

Z regresných techník sa poslucháč teoreticky aj prakticky stretáva so Základnou technikou regresnej terapie, ktorá hľadá a rieši príčiny problémov na úrovni tráum v minulosti, Prenatálnou technikou regresnej terapie, ktorá hľadá a rieši príčiny problémov na úrovni modelov správania minulosti a prítomnosti, Technikou Práce na diaľku, ktorá rieši príčiny problémov na úrovni entít nevedomia, Technikou Detstvo, ktorá hľadá a rieši príčiny problémov na úrovni modelov správania minulosti a prítomnosti, Vzťahovou regresnou technikou VRT, ktorá hľadá a rieši príčiny problémov na úrovni nedokončených kôl utrpenia v našich vzťahoch, Archetypálnou vzťahovou regresnou technikou AVRT, ktorá hľadá a rieši príčiny problémov na úrovni nedokončených kôl utrpenia v našich vzťahoch s nejakým archetypom a Technikou Profiling, ktorá hľadá a rieši príčiny problémov na úrovni nevyprofilovania(neuzavretia) problému.

Je možné absolvovať kurzy výcviku aj osobitne?

Kurzy celého výcviku na seba nadväzujú, takže ich nie je možné absolvovať osobitne. Účasť na ďalšom pokračovacom kurze podmieňuje účasť na predošlom.

Je výcvik ukončený certifikátom?

Výcvik pozostáva zo 7-mich kurzov Regresne terapie. Ak uchádzač absolvuje všetky tieto kurzy celého výcviku a zároveň bude mať spracovanyých 60 doložitelných klientov v praxi terapie, môže absolvovať posledný kurz výcviku zvaný Profiling. Potom ukončí celý výcvik záverečnou prácou v objeme minimálne 30 strán na tému Regresnej terapie, ktorá bude zverejnená na týchto stránkach v časti Zoznam Regresných terapeutov.

Áno, výcvik je ukončený certifikátom a nesie v sebe všetky tieto podmienky.